python无限循环语句如何实现

python无限循环语句的实现方法:在while循环语句中,可以通过让判断条件一直达不到False ,实现无限循环,代码为【while var == 1:print("var = 1")】。

本教程操作环境:windows7系统、python3.9版,DELL G3电脑。

python无限循环语句的实现方法:

Python 无限循环:在 while 循环语句中,可以通过让判断条件一直达不到 False ,实现无限循环。

条件表达式:

# var = 1
# while var == 1:  # 表达式永远为 True
#     print("var = 1")
# # var = 1
#    ...
# # var = 1

布尔值:

# while True:
#     print("条件为真")
# # 条件为真
#    ... 
# # 条件为真

相关免费学习推荐:python视频教程