js实现简单的拖拽效果

js实现简单的拖拽效果

本文实例为大家分享了js实现简单的拖拽效果的具体代码,供大家参考,具体内容如下

1.拖拽的基本效果

思路:

鼠标在盒子上按下时,准备移动 (事件加给物体)

鼠标移动时,盒子跟随鼠标移动 (事件添加给页面)

鼠标抬起时,盒子停止移动 (事件加给页面)

var o = document.querySelector("div");
 
    //鼠标按下
    o.onmousedown = function (e) {
      //鼠标相对于盒子的位置
      var offsetX = e.clientX - o.offsetLeft;
      var offsetY = e.clientY - o.offsetTop;
      //鼠标移动
      document.onmousemove = function (e) {
        o.style.left = e.clientX - offsetX + "px";
        o.style.top = e.clientY - offsetY + "px";
      }
      //鼠标抬起
      document.onmouseup = function () {
        document.onmousemove = null;
        document.onmouseup = null;
      }
    }

2.拖拽的问题

若盒子中出现了文字,或盒子自身为图片,由于浏览器的默认行为(文字和图片本身就可以拖拽),我们可以设置return false来阻止它的默认行为,但这种拦截默认行为在IE低版本中,不适用,可以使用全局捕获来解决IE的问题。

全局捕获

全局捕获仅适用于IE低版本浏览器。

<button>btn1</button>
  <button>btn2</button>
  <script>
    var bts = document.querySelectorAll("button")
 
    bts[0].onclick = function () {
      console.log(1);
    }
    bts[1].onclick = function () {
      console.log(2);
    }
 
    // bts[0].setCapture() //添加全局捕获
    // bts[0].releaseCapture() ;//释放全局捕获
</script>

一旦为指定节点添加全局捕获,则页面中其它元素就不会触发同类型事件。

3.完整版的拖拽

var o = document.querySelector("div");
 
    //鼠标按下
    o.onmousedown = function (e) {
      if (o.setCapture) {  //IE低版本
        o.setCapture()
      }
      e = e || window.event
      //鼠标相对于盒子的位置
      var offsetX = e.clientX - o.offsetLeft;
      var offsetY = e.clientY - o.offsetTop;
      //鼠标移动
      document.onmousemove = function (e) {
        e = e || window.event
        o.style.left = e.clientX - offsetX + "px";
        o.style.top = e.clientY - offsetY + "px";
      }
      //鼠标抬起
      document.onmouseup = function () {
        document.onmousemove = null;
        document.onmouseup = null;
        if (o.releaseCapture) {
          o.releaseCapture();//释放全局捕获  
        }
      }
      return false;//标准浏览器的默认行为
    }

以上就是本文的全部内容,希望对大家的学习有所帮助,也希望大家多多支持云海天教程。