Qt编写地图实现闪烁点图的示例代码

一、前言

Qt作为一个超大型的一站式GUI超市开发集成环境,不仅集成了大量的可视化UI组件,还提供了网络库、数据库操作、文件操作等类库,封装的还是相当精彩一步到位,根据个人身边的一些程序员朋友了解,自从用了Qt以来发现越来越喜欢用Qt本身的类来处理,除非一些要求很高的应用场景比如并发网络才需要去使用第三方库,不然就是直接使用Qt封装好的类,用起来非常爽,尤其是类的名称和方法的名称,几乎很自然的就能打出来。

Qt除了内置了各种UI组件以外,还直接集成了浏览器控件,注意哦这可是跨平台的浏览器控件哦,在5.6版本以前集成的是webkit,以后集成的是webengine,使得程序的灵活性拓展性大大增强了,眼看着web界那些牛逼炫的不要不要的界面,借助浏览器控件就可以无缝对接到Qt程序中,甚至还可以做各种交互,目前已知这种类似的框架好像挺多的,而且还挺流行,比如网易云音乐客户端、钉钉客户端、飞书客户端等都是用类似的机制来实现的,将浏览器作为本地应用程序。

之前用Qt写那个大屏大数据电子看板系统的时候,为了满足用户需要,大屏中间加一个牛逼的炫酷的闪烁点图,首先想到的就是借用echart了,毕竟就是现成的开源的东西,而且官网还有各种各样的demo告诉你怎么使用,只要是个入门级别的水平基本上都可以搞定,也就是从那时候开始对echart的操作用Qt做了一些封装,以便下次直接使用类即可。

闪烁点图的核心有三个要素,城市的名称、城市的经纬度、对应值的大小,当值越大闪烁点也就越大,闪烁点在平时呈现出一种呼吸的动作,开起来活着的感觉,至于echart是如何用js如何绘制的这个我们基本不关心,而且打开那里边的js代码开起来也挺费劲,对于我们大部分使用者来说,我只需要知道怎么使用即可,不必关心细节,吃饱了撑的有空可以去细细研究。

二、功能特点

 • 同时支持闪烁点图、迁徙图、区域地图、仪表盘等。
 • 可以设置标题、提示信息、背景颜色、文字颜色、线条颜色、区域颜色等各种颜色。
 • 可设置城市的名称、值、经纬度 集合。
 • 可设置地图的放大倍数、是否允许鼠标滚轮缩放。
 • 内置世界地图、全国地图、省份地图、地区地图,可以精确到县,所有地图全部离线使用。
 • 内置了各省市json数据文件转js文件功能,如有数据更新自行转换即可,支持单个文件转换和一键转换所有文件。
 • 内置了从json文件或者js文件获取该区域的所有名称和经纬度信息集合的功能,可以通过该方法获取到信息用来显示。
 • 依赖浏览器组件显示地图,提供的demo支持webkit、webengine、ie 三种方式加载网页。
 • 拓展性极强,可以依葫芦画瓢自行增加各种精美的echarts组件,做出牛逼的效果。
 • 内置的仪表盘组件提供交互功能,demo演示中包含了对应的代码。
 • 函数接口友好和统一,使用简单方便,就一个类。
 • 支持任意Qt版本、任意系统、任意编译器。

三、体验地址

体验地址:https://pan.baidu.com/s/1Ie1xGLv7tSL-9vfsv28w1Q 提取码: wf4f   文件名:bin_map.zip
国内站点:https://gitee.com/feiyangqingyun
国际站点:https://github.com/feiyangqingyun

四、效果图

在这里插入图片描述

五、相关代码

//核心代码
QString Echarts::newChartPoint()
{
	int cityNameCount = cityName.count();
	int cityValueCount = cityValue.count();
	int cityPointCount = cityPoint.count();
	if (cityNameCount != cityValueCount || cityValueCount != cityPointCount) {
		return "";
	}

	QStringList body;

	//添加对应的值,值越大圆越大
	QStringList values;
	for (int i = 0; i < cityNameCount; i++) {
		values << QString("{name: "%1", value: %2}").arg(cityName.at(i)).arg(cityValue.at(i));
	}

	//添加对应的经纬度
	QStringList points;
	for (int i = 0; i < cityNameCount; i++) {
		points << QString(""%1":[%2]").arg(cityName.at(i)).arg(cityPoint.at(i));
	}

	body << QString(" var data = [%1]").arg(values.join(","));
	body << QString(" var geoCoordMap = {%1};").arg(points.join(","));

	//转换数据
	QStringList datas;
	datas << QString("var convertData = function (data) {");
	datas << QString(" var res = [];");
	datas << QString(" for (var i = 0; i < data.length; i++) {");
	datas << QString("  var geoCoord = geoCoordMap[data[i].name];");
	datas << QString("  if (geoCoord) {");
	datas << QString("   res.push({");
	datas << QString("    name: data[i].name,");
	datas << QString("    value: geoCoord.concat(data[i].value)");
	datas << QString("   });");
	datas << QString("  }");
	datas << QString(" }");
	datas << QString(" return res;");
	datas << QString("};");
	body << " " + datas.join("
 ");
	body << "";

	QStringList optionBase = getOptionBase();
	QStringList optionGeo = getOptionGeo();

	QStringList optionSeries;
	optionSeries << QString("   name: "%1",").arg(tipTitle);
	optionSeries << QString("   type: "effectScatter",");
	optionSeries << QString("   coordinateSystem: "geo",");
	optionSeries << QString("   data: convertData(data.sort(function (a, b) {");
	optionSeries << QString("     return b.value - a.value;");
	//数量大小,可以固定死
	optionSeries << QString("   }).slice(0, %1)),").arg(cityNameCount);
	optionSeries << QString("   symbolSize: function (val) {");
	optionSeries << QString("    return val[2] / 10;");
	optionSeries << QString("   },");
	optionSeries << QString("   showEffectOn: "render",");
	optionSeries << QString("   rippleEffect: {");
	optionSeries << QString("    brushType: "stroke"");
	optionSeries << QString("   },");
	optionSeries << QString("   hoverAnimation: true,");
	optionSeries << QString("   label: {");
	optionSeries << QString("    normal: {");
	optionSeries << QString("     formatter: "{b}",");
	optionSeries << QString("     position: "right",");
	optionSeries << QString("     show: true");
	optionSeries << QString("    }");
	optionSeries << QString("   },");
	optionSeries << QString("   itemStyle: {");
	optionSeries << QString("    normal: {");
	optionSeries << QString("     color: "%1",").arg(areaColor.name());
	optionSeries << QString("     shadowBlur: 10,");
	optionSeries << QString("     shadowColor: "#333"");
	optionSeries << QString("    }");
	optionSeries << QString("   },");
	optionSeries << QString("   zlevel: 1");

	QStringList option;
	option << optionBase.join("
");
	option << optionGeo.join("
");
	option << "  series: [{";
	option << optionSeries.join("
");
	option << "   }";
	option << "  ]";

	body << " option = {";
	body << option.join("
");
	body << " };";

	return newChart(body.join("
"));
}

//使用代码
QStringList cityName, cityValue, cityPoint;
cityName << "上海" << "北京" << "成都" << "武汉" << "厦门" << "广州";
cityPoint << "121.48,31.22" << "116.46,39.92" << "104.06,30.67" << "114.31,30.52" << "118.1,24.46" << "113.23,23.16";
cityValue << "250" << "220" << "150" << "180" << "140" << "170";

echarts->setCityName(cityName);
echarts->setCityPoint(cityPoint);
echarts->setCityValue(cityValue);
echarts->setZoom(1.0);
echarts->newChartPoint();

到此这篇关于Qt编写地图实现闪烁点图的示例代码的文章就介绍到这了,更多相关Qt 地图闪烁点图内容请搜索云海天教程以前的文章或继续浏览下面的相关文章希望大家以后多多支持云海天教程!