C语言数组元素循环右移问题

C语言数组元素循环右移问题

题目内容: 

 

 

解题思路

 方法一:

 这是我自己摸索出来的一种方法,通过对数组的多次逆置来达到循环的效果,一共对数组进行了三次逆置,所以就需要构造一个函数,

 这个函数既可以逆置一个数组,也可以逆置数组的部分区间。

 1,先将整个数组[0,N)逆置一遍;

 2,将数组的前部分区间[0,M)进行逆置;

 3,将数组的后部分区间[M,N)进行逆置;

 假设N=2,M=2,具体数组为nums[6]={1,2,3,4,5,6};则逆置过程如下图所示:

 

 

 代码如下:

#include<stdio.h>
void printArray(int nums[],int len);
void reverseArrayPro(int nums[],int begin,int end);
int main()
{
  int len,move;
  int i = 0;
  scanf("%d%d",&len,&move);
  int nums[len];
  for(i = 0;i < len;i++){
    scanf("%d",&nums[i]);
  }
  move = move%len;
  reverseArrayPro(nums,0,len);
  reverseArrayPro(nums,0,move);
  reverseArrayPro(nums,move,len);
  printArray(nums,len);
  return 0;
}
//数组打印
void printArray(int nums[],int len){
  int i=0;
  for(i = 0; i < len; i++){
    if(i==len-1)
      printf("%d",nums[i]);
    else
      printf("%d ",nums[i]);
    
  }
}
//改进版数组就地逆置
void reverseArrayPro(int nums[],int begin,int end){
  int i=0;
  int j=1;
  for(i=begin;i<(end-begin)/2+begin;i++){
      int temp = nums[i];
      nums[i]=nums[end-j];
      nums[end-j]=temp; 
      j++;
  }
}

 

 

 

  

  方法二:

 这是我在网上看的一种方法,这种方法跟我的方法比我的方法简单许多,实际上它没有移动数组中的元素,而只是简单地改变了一下数组中元素的遍历

 顺序,先遍历出数组中 N-M ~ N-1号元素,再遍历出0~N-M-1号元素。

  

 代码如下:

#include<stdio.h>
int main()
{
  int len,move;
  int i = 0;
  scanf("%d%d",&len,&move);
  int nums[len];
  for(i = 0;i < len;i++){
    scanf("%d",&nums[i]);
  }
  move = move%len;
  for(i = len-move;i<len;i++){
    printf("%d ",nums[i]);
  }
  for(i = 0;i<len-move;i++){
    if(i==len-move-1)
      printf("%d",nums[i]);
    else
      printf("%d ",nums[i]);
    
  }
  return 0;
}