java集合框架-ArrayList、LinkedList和Vector的区别。

java集合框架-ArrayList、LinkedList和Vector的区别。

    底层实现:ArrayList和Vector采用数组存储,适用于随机访问数据操作。

                        LinkedList采用双向链表存储,适用用增删元素多的数据操作。