MySQL中各参数的默认值你认为有哪些是不合理的?

MySQL中各参数的默认值你认为有哪些是不合理的?

2、1og_ timestamps默认UTC, 建议SYSTEM;

3、time_ zone默认SYSTEM, 建议" +8: 00";

4、join_ _buffer_ size默认2K,建议4M;

5、sort_ _buffer_ size默认2K,建议4M;

6、read_ rnd_ _buffer_ size默认2K,建议4M;

7、max_ connections默认151, 建议根据实际情况设定;

8、max_ connect_ errors默认100, 建议100000;

9、max_ allowed_ packet默认4M,建议32M;

10、interactive. timeout默认28800,建议300秒;

11、wait_ timeout默认28800, 建议300秒;

12、lock_ wait_timeout默认-一年,建议6秒;

13、long_ query_time默认10秒, 建议0.1~0.5;

14、binlog_cache_ size默认32K, 建议32M;

15、max_binlog_ cache_ size默认非常非常大,建议1G;

16、innodb_ log_ file_ size默认48M, 建议1~2G;

17、innodb_ log_ files_ in_ group默认2,建议3组以上;

18、innodb_ io_capacity默认200 ,根据实际磁盘io能力设定;

19、innodb_ open_ files默认-1,不限制 ,建议65535;

20、innodb_max_ dirty_ pages_ pct默认75,建议50;

21、innodb_ online_ alter_ log_ max_ _size默认128M,建议4G;

22、innodb_undo_ log truncate默认关闭, 建议打开;

更多靠谱的MySQL参数建议值见:https://imysql.com/my-cnf-wizard.html