python 实现二维列表转置

python 二维列表转置

def transpose(self, matrix):
  new_matrix = []
  for i in range(len(matrix[0])):
   matrix1 = []
   for j in range(len(matrix)):
    matrix1.append(matrix[j][i])
   new_matrix.append(matrix1)
  return new_matrix

python 二维列表逆时针转置

def transpose(self, matrix):
  new_matrix = []
  for i in range(len(matrix[0])):
   matrix1 = []
   for j in range(len(matrix)):
    matrix1.append(matrix[j][i])
   new_matrix.append(matrix1)
  return new_matrix[::-1]

例子:

输入一个矩阵,按照从外向里以顺时针的顺序依次打印出每一个数字,例如,如果输入如下4 X 4矩阵: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 则依次打印出数字1,2,3,4,8,12,16,15,14,13,9,5,6,7,11,10.

# -*- coding:utf-8 -*-
class Solution:
 # matrix类型为二维列表,需要返回列表
 # matrix应该是列表组成的列表
 # 去掉首行,然后逆时针转置
 def printMatrix(self, matrix):
  # write code here
  result = []
  while matrix:
   result.extend(matrix.pop(0))
   if not matrix:
    break
   matrix = self.transpose(matrix)
  return result
 # 转置
 def transpose(self, matrix):
  new_matrix = []
  for i in range(len(matrix[0])):
   matrix1 = []
   for j in range(len(matrix)):
    matrix1.append(matrix[j][i])
   new_matrix.append(matrix1)
  return new_matrix[::-1]

以上这篇python 实现二维列表转置就是小编分享给大家的全部内容了,希望能给大家一个参考,也希望大家多多支持云海天教程。